Mer kraft åt vården!

I de flesta sammanhang är det självklart att få hämta andan ibland. Men i vården förväntas läkare och sjuksköterskor ta livsavgörande beslut på löpande band, utan sömn, mat eller paus.

Det är hög tid att ge vårdens personal mer kraft med smartare verksamhetsstöd: Om sjuksköterskan får stöd i att guida patienten genom vårdsystemet kan hen hjälpa fler, på kortare tid och med bättre resultat. Om läkaren redan inför besöket kan gå igenom patientens sjukdomshistoria sparas viktig tid för både patient och läkare.

Med digital kraft kan vårdpersonalen fortsätta utföra hjältedåd varje dag.

TA DEL AV VÅRDRAPPORTEN 2018
”DET PRIMÄRA I VÅRDEN”
Rapporten baseras på en undersökning Doctrin genomförde april–juni 2018 på 736 läkare och sjuksköterskor från primär- och slutenvården.

Allt börjar med vårdpersonalen

Vi står inför ett skifte där många hoppas att digitaliseringen ska lösa vårdens stora utmaningar. Men det är först när vården kan använda digitala verkt yg på ett effektivt sätt som de gör verklig nytta för såväl patienter som vårpersonal och samhället i stort. Därför är det viktig t att kritiskt granska vilka problem olika digitala verktyg kan lösa och hur enkla de är att använda, innan man väljer teknik, för utmaningarna är många:

• Öka effektivitet och snabbare hitta rätt vårdnivå
• Mer patientinflytande och tillgänglighet
• Förbättra vårdpersonalens arbet ssituation

Kraven på vården ökar

Idag lever 40 procent av Europas befolkning över 15 år med minst en kronisk åkomma. I Sverige står kroniskt sjuka för 80 procent av sjukvårdens kostnader. De fem procent patienter med störst vårdbehov utgör 50 procent av de totala vårdkostnaderna.

Gruppen kroniskt multisjuka patienter med stora vårdbehov kommer att fortsätta öka då andelen i befolkningen som är över 80 år kommer öka med 50 procent.

Anser du att primärvården får rätt förutsättningar för att möta dagens vårdbehov?

Läkare inom primärvården
Läkare inom slutenvården
Sjukskötersor inom primärvården
Sjukskötersor inom slutenvården

Medarbetarna om sin arbetsmiljö

Medarbetare i vården beskriver sin arbetsvardag som givande och intressant, men framför allt stressig. En stor del anser att arbetsbelastningen är för hög och många att den försämrats. Sjukskrivningstalen är höga. Hela fyra av tio uppger att de varit sjukskrivna på grund av för hög arbetsbelastning och nästan hälften av alla respondenter uppger att de övervägt att lämna vårdyrket på grund av för hög arbetsbelastning!

Stress är inte alltid relaterat till upplevd tidsbrist. Det kan också förklaras av bristande kontroll eller flexibilitet och för att få en bättre arbetssituation skulle många vilja kunna planera sin arbetsdag. Att få större flexibilitet vad gäller arbetstid står också högt på önskelistan, liksom högre grad av utveckling och lärande.

Sjukvården är full av rutinärenden och administration som tar tid från vårdmötet. I vår undersökning upplever alla yrkesgrupper tidsbrist. Konsekvenser av det uppges vara sämre vårdkvalitet, bristande inläsning på patientfallet och bristfällig insamling av sjukdomshistoria. En del menar till och med att tidsbristen kan leda till fel diagnos.

Bättre verksamhetsstöd

Digitala verktyg kan automatisera administration och rutinärenden men också fungera som beslutsstöd vid till exempel triagering eller diagnos och på så sätt spara tid för såväl patient som vårdpersonal. Och därmed förstås pengar.

Ändå tycks vårdpersonalen inte någon bestämd uppfattning kring digitaliseringens värdeskapande. Vilket kanske inte är konstigt – det är svårt att veta vad nya tekniker och verktyg kan föra med sig. Det är först när man vant sig som de känns självklara och oumbärliga.

Kanske påverkar också dåliga erfarenheter: På frågan vad som uppfattas vara de största hindren för att integrera digitala vårdkanaler i den fysiska vården anger över hälften av respondenterna dåligt anpassade digitala system.

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Digitaliseringen på min arbetsplats sparar tid för mig i mitt arbete?

Primärvårdens framtidsutsikter

När vi ställer frågan om hur primärvården kommer att förändras de kommande fem åren är de flesta förhållandevis optimistiska, drygt hälften tror på en förbättring. Däremot är man mer pessimistisk när det gäller primärvårdens möjlighet att tillgodose framtida vårdbehov. Hela 7 av 10 anser att vården inte ges rätt förutsättningar till det.

Men tittar vi oss omkring i världen finns goda exempel att lära av, som bland annat visar att digitala verktyg skapar värde för både patient och personal. Amerikanska Kaiser Permanente har gjort sig kända för att ligga i framkant med digitala informationsverktyg och journaler. De presterar högt vad gäller medicinska resultat och verksamheten präglas av patientcentrerad vård. Detsamma gäller Mayo Clinic, också en amerikansk sjukvårdskedja.

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Digitaliseringen på min arbetsplats skapar värde för patienterna?

Vägen framåt för vården

Vårdens medarbetare upplever sin arbetssituation som ohållbar. Nu är det dags att fokusera på hur vi kan vända utvecklingen. Låt oss dra lärdom av de goda exempel som finns på hur intelligent digitalisering förbättrat såväl tillgänglighet som effektivitet utan att göra avkall på medicinsk kvalitet och patientnöjdhet. E-hälsovisionen pekar ut en tydlig riktning och vi är övertygade om att det går att vända den negativa utvecklingen inom vården.

• Investera i utveckling och gör det till en hörnsten i alla vårdrelaterade verksamheter
• Skapa nya sätt att organisera och bedriva vård med teknikens hjälp
• Förenkla för externa innovatörer att skala lösningar